Address
Cyfeiriad

1 Chesney Court
1 Rhyd Broughton Lane
Wrexham
LL13 7YP

Telephone / Ffôn
0300 123 1142

Textphone / Ffôn testun
0300 123 1264

Email/ E-bost:
sscsa-cardiff@
justice.gov.uk

How to find us at Wrexham
Sut i ddod o hyd i ni yn Wrecsam

1 Chesney Court, 1 Rhyd Broughton Lane, Wrexham, LL13 7YP
Tel: 0300 123 1142 Textphone: 0300 123 1264 Email: sscsa-cardiff@justice.gov.uk

By road
Ar y Ffordd

From town centre follow signs to Maelor Hospital (A & E) continue past, towards the Tax office and Ramada Hotel. The Ramada Hotel is opposite and the venue is adjacent to Micro Computer World.

O ganol y dref dilynwch yr arwyddion am Ysbyty Maelor, ewch ymlaen tan ichi ddod i gylchfan fach, trowch am y dde tuag at y Swyddfa Dreth, gyferbyn Micro Computer World; mae'r lleoliad drws nesaf i Micro Computer World.

From A483, exit town centre, at roundabout head towards B&Q store on Berse Road, take left at roundabout, the venue is on the right hand side opposite the Ramada Hotel and Tax office.

O'r A483, troi am y ffordd am ganol y dref, yn y gylchfan ewch am siop B&Q ar Ffordd Berse, trowch i'r chwith yn y gylchfan, mae'r lleoliad ar y dde gyferbyn 'r Swyddfa Dreth.

By Rail/Underground
Ar Drên/Trên dan ddaear

Rail station within 20 minutes walk or 5 minute taxi ride from the station.
Mae'r orsaf drenau oddeutu 20 munud o waith cerdded neu 5 munud mewn tacsi o'r lleoliad.

By bus
Gyda Bws

The venue is accessible by bus. The stop is directly outside the venue. Although not a bus number. It is called the town sprinter run by GHA travel. This runs every 20 minutes. Other than this the majority of buses going to and from the town centre stop outside the venue.

Gellir mynd i'r lleoliad gyda bws. Mae'r bws yn aros y tu allan i'r lleoliad. Does dim rhif i'r bws, mae'r gwasanaeth - y bws 'sbrintiwr' - yn cael ei redeg gan GHA travel. Mae'n rhedeg bob 20 munud. Ar wahân i'r gwasanaeth hwn, mae'r rhan fwyaf o fysys sy'n mynd i mewn ac allan o ganol y dref yn stopio y tu allan i'r lleoliad.

Facilities and Accessibility
Cyfleusterau a Hwylustod Mynediad

Disabled parking: There is 1 disabled space at the front of the building, clearly labelled. (FREE)
Parcio i bobl anabl: Mae 1 le parcio i bobl anabl o flaen yr adeilad, wedi'u labelu'n glir. (AM DDIM)

General Parking: General Parking: There are parking spaces at the side and rear of the building (FREE)
Parcio Cyffredinol: Mae 6 lle parcio wrth ochr yr adeilad (AM DDIM)

Nearest payphone: Outside the Tax office - opposite the venue
Y ffôn talu agosaf: Y tu allan i'r swyddfa Dreth - gyferbyn â'r lleoliad

Nearest refreshments: Water is provided in the venue
Lluniaeth agosaf: Darperir dwr yn y lleoliad

View venue details for Wrexham using Street map
Gweld manylion y lleoliad yn Wrecsam gan ddefnyddio Street map