Address
Cyfeiriad

Port Talbot Justice Centre
Harbourside Road
Port Talbot South Wales
Wales
SA13 1SB
Harbourside Road
Port Talbot De Cymru
Cymru
SA13 1SB

Telephone / Ffôn
0300 123 1142

Textphone / Ffôn testun
0300 123 1264

Email/ E-bost:
sscsa-cardiff@
justice.gov.uk

How to find us at Port Talbot Justice Centre
Sut i ddod o hyd i ni yng Nghanolfan Cyfiawnder Port Talbot

Harbourside Road, Port Talbot South Wales, Wales SA13 1SB
Tel: 0300 123 1142 Textphone: 0300 123 1264 Email: sscsa-cardiff@justice.gov.uk

By road
Ar y Ffordd

With the train station on your left hand side take the first turning left at the roundabout. At the next roundabout take your first turning left and the building is immediately on your right hand side.

Pan welwch yr orsaf drenau ar yr ochr chwith, trowch iír chwith ar y gylchfan. Ar y gylchfan nesaf, cymrwch y troad cyntaf iír chwith a bydd yr adeilad ar yr ochr dde.

From the West
Oír Gorllewin

M4 J41, exit onto Pentyla Baglan Road/A48 toward Port Talbot.

M4 C41, ymadael ‚ír draffordd a dilyn Heol Pentyla Baglan/A48 tua Phort Talbot

At the roundabout, take the 2nd exit onto Heilbronn Way/A48 heading to Cardiff/Caerdydd. (The road takes you past the Bus Station on your left and a multi storey car park on your right).

Ar y gylchfan, cymrwch yr 2il fynedfa allan i Heilbronn Way/A48 yn mynd i gyfeiriad Cardiff/Caerdydd. (Bydd y ffordd yn mynd ‚ chi heibioír Orsaf Bysiau ar yr ochr chwith a maes parcio aml-lawr ar yr ochr dde).

At the next roundabout, take the 3rd exit onto A4241 ( There is a road sign marked in brown indicating Aquadrome and Hollywood Park take that exit) .

Ar y gylchfan nesaf, cymrwch y 3ydd fynedfa allan ar yr A4241 (Mae arwydd ffordd brown yn dweud Aquadrome a Hollywood Park Ė dilynwch yr arwydd hwn).

At the following roundabout, take the 2nd exit (The first is a builderís merchantís yard). Port Talbot Justice Centre is facing you.

Ar y gylchfan wedyn, cymrwch yr 2il fynedfa allan (Iard masnachwyr adeiladu ywír cyntaf). Byddwch yn wynebu Canolfan Cyfiawnder Port Talbot.

From the East
Oír Dwyrain

Follow signposts for the Railway station.

Dilynwch yr arwyddion am yr orsaf drenau.

With the train station on your left hand side go past and take the first turning left at the next roundabout, A4241 ( There is a road sign marked in brown indicating Aquadrome and Hollywood Park take that exit).

Pan welwch yr orsaf drenau ar yr ochr chwith, ewch heibio a cymrwch y troad cyntaf iír chwith ar y gylchfan nesaf, A4241 (Mae arwydd ffordd brown yn dweud Aquadrome a Hollywood Park Ė dilynwch yr arwydd hwn).

At the following roundabout, take the 2nd exit (The first is a builderís merchantís yard). Port Talbot Justice Centre is facing you.

Ar y gylchfan nesaf, cymrwch yr 2il fynedfa allan (Iard masnachwyr adeiladu ywír cyntaf). Byddwch yn wynebu Canolfan Cyfiawnder Port Talbot.

By Rail/Underground
Ar Drên/Trên dan ddaear

The nearest train station is Port Talbot station which is less than half a mile away.

Yr orsaf drenau agosaf yw gorsaf Port Talbot, sydd yn llai na hanner milltir i ffwrdd.

By bus
Ar fws

There is a bus stop opposite the rail station. Please check with local operator for current time table.

Ceir safle bws gyferbyn ‚ír orsaf drenau. Gofynnwch iích gweithredwyr lleol am yr amserlenni cyfredol.

Facilities and Accessibility
Cyfleusterau a Hygyrchedd

There is limited onsite public parking. The court has disabled facilities and a hearing loop. Vending machines are available service drinks but there is no onsite catering.

Ni cheir llawer o lefydd parcio ar gyfer y cyhoedd ar y safle. Mae cyfleusterau ar gyfer pobl anabl a dolen glyw yn yr adeilad. Mae peiriannau gwerthu diodydd ar gael ond ni cheir gwasanaeth arlwyo ar y safle.

View venue details for Port Talbot using Google maps

Gweld manylion y lleoliad ar gyfer Port Talbot gan ddefnyddio Google maps