Address
Cyfeiriad

Llangefni County Court
Glanhwfa Road
Llangefni
Anglesey
LL77 7EN

Telephone / Ffôn
0300 123 1142

Textphone / Ffôn testun
0300 123 1264

Email/ E-bost:
sscsa-cardiff@
justice.gov.uk

How to find us at Llangefni County Court
Sut i ddod o hyd i ni yn Llangefni Sirol Hwlffordd

Llangefni County Court, Glanhwfa Road, Llangefni, Anglesey, LL77 7EN
Tel: 0300 123 1142 Textphone: 0300 123 1264 Email: sscsa-cardiff@justice.gov.uk

By road
Ar y Ffordd

Llangefni County Court is situated in the town centre surrounded by numerous pay & display car parks and is clearly sign posted on arrival into the town. Full disabled facilities are available. Wheelchair access to the building. Disabled Car Parking on opposite side of road to the Court House.

Mae Llys Sirol Llangefni yng nghanol y dref ac mae sawl maes parcio talu ac arddangos gerllaw. Mae arwyddion clir ar gyfer y llys wrth ichi gyrraedd y dref. Mae cyfleusterau llawn ar gyfer pobl anabl ar gael. Mae mynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn i'r adeilad. Mae llefydd parcio car ar gyfer pobl anabl ar ochr arall y ffordd i'r Llys.

By Rail/Underground
Ar Drên/Trên dan ddaear

The train stops at Bangor Railway Station, (approx 12 miles from Llangefni). There is a bus stop outside the station.

Mae'r trên yn stopio yng Ngorsaf reilffordd Bangor, (tua 12 milltir o Langefni). Gellir cael bws y tu allan i'r orsaf.

By bus
Gyda Bws

Local buses run regularly into Llangefni mainly stopping by the Post Office on Lon Las, walk towards the town clock, turn right and then first left into Glanhwfa Road. The court is approx 200m down the road on the right next to the Nat West bank.

Mae bysys lleol yn teithio'n rheolaidd i Langefni gan stopio'n bennaf wrth Swyddfa'r Post ar Lon Las, cerddwch tuag at gloc y dref, troi i'r dde ac wedyn i'r chwith i Lôn Glanhwfa. Mae'r llys tua 200 metr i lawr y ffordd ar y dde drws nesaf i Fanc Nat West.

Facilities and Accessibility
Cyfleusterau a Hwylustod Mynediad

Full disabled facilities are available.
Mae cyfleusterau llawn ar gyfer pobl anabl ar gael.

There is car parking available on site.
Mae lle parcio ar y safle.

There is a public telephone outside the building. There are no Fax or Photocopier facilities available at this venue.
Mae yna ffôn cyhoeddus y tu allan i'r adeilad. Does dim cyfleusterau Ffacsio na Llungopïo yn y lleoliad hwn.

This venue does not pay expenses.
Nid yw'r lleoliad hwn yn talu treuliau.

View venue details for Llangefni using Street map
Gweld manylion y lleoliad yn Llangefni gan ddefnyddio Street map