Address
Cyfeiriad

Haverfordwest County Court
Llys Sirol Hwlffordd
Penffynnon
Hawthorn Rise
Haverfordwest
Hwlffordd
Pembs
Sir Benfro
SA61 2AX

Telephone / Ffôn
0300 123 1142

Textphone / Ffôn testun
0300 123 1264

Email/ E-bost:
sscsa-cardiff@
justice.gov.uk

How to find us at Haverfordwest County Court
Sut i ddod o hyd i ni yn Hwlffordd Sirol Hwlffordd

Haverfordwest County Court, Penffynnon, Hawthorn Rise, Haverfordwest, Pembs, SA61 2AX
Tel: 0300 123 1142 Textphone: 0300 123 1264 Email: sscsa-cardiff@justice.gov.uk

By road
Ar y Ffordd

Contact Cardiff Eastgate House on 02920 662 180 for a further map.

As you approach Haverfordwest from Carmarthen along the A40, go straight ahead at the first roundabout, then take the right hand lane towards the second roundabout. Follow signs for St Davids A487 until the fifth roundabout marked with an asterisk - here take the left exit.
Wrth i chi agosáu at Hwlffordd o Gaerfyrddin ar hyd yr A40, ewch yn syth ymlaen yn y gylchfan gyntaf, ac wedyn cymerwch y lôn dde tuag at yr ail gylchfan. Dilynwch yr arwyddion am Dy Ddewi A487 tan y pumed gylchfan wedi'i farcio gydag asterics - trowch i'r chwith yma.

By Rail/Underground
Ar Drên/Trên dan ddaear

The main railway station is 40 minutes walk from the court office and court rooms.
Mae'r brif orsaf reilffordd oddeutu 40 munud o waith cerdded o swyddfa'r llys ac ystafelloedd y llys.

By bus
Gyda Bws

The main bus station is 30 minutes walk from the court office and court rooms.
Mae'r brif orsaf fysys oddeutu 30 munud o waith cerdded o swyddfa'r llys ac ystafelloedd y llys.

Facilities and Accessibility
Cyfleusterau: Llys Sirol Hwlffordd

Baby changing facilities can be found in the disabled toilet.
Gellir dod o hyd i gyfleusterau newid clwt/cewyn babi yn y toiled i bobl anabl

This Court has a childrens room facility.
Mae ystafell i blant yn y Llys hwn

Guide Dogs are welcome at this Court.
Croesawir Cwn Tywys yn y llys hwn.

Four interview rooms are available at this court.
Mae pedair ystafell gyfweld ar gael yn y llys hwn.

This Court has hearing enhancement facilities.
Mae gan y Llys hwn gyfleusterau cymorth clyw.

There is free public parking at or nearby this Court.
Mae mannau parcio cyhoeddus di-dÔl yn y Llys neu'n agos i'r Llys hwn.

Refreshments and snack facilities are available.
Mae lluniaeth ar gael

Disabled access, toilet and parking facilities.
Cyfleusterau mynediad, cyfleusterau toiled a chyfleusterau parcio i bobl anabl

View venue details for Haverfordwest using Google maps
Gweld manylion y lleoliad yn Hwlffordd gan ddefnyddio Google maps