Address
Cyfeiriad

Eastgate House
35-43 Newport Road
Heol Casnewydd
Cardiff
Caerdydd
CF24 0AB

Telephone / Ffôn
0300 123 1142

Textphone / Ffôn testun
0300 123 1264

Email/ E-bost:
sscsa-cardiff@
justice.gov.uk

How to find us at Cardiff Eastgate House
Sut i ddod o hyd i ni yng Nghaerdydd

Eastgate House, 35-43 Newport Road, Heol Casnewydd, Cardiff, Caerdydd, CF24 0AB
Tel: 0300 123 1142 Textphone: 0300 123 1264 Email: sscsa-cardiff@justice.gov.uk

By road
Ar y Ffordd

Directions to Eastgate House from the M4 East
Cyfarwyddiadau i Ty Eastgate o’r M4 Dwyrain

Leave M4 at junction 29 going onto A48, follow A48 to next exit marked "hotels and guest houses". Follow the left hand filter lane (City) until it splits then take middle lane for right turn at next roundabout. On Newport Road go straight across next roundabout. Follow road through several traffic lights. Where the road forks (after Mothercare World on left) follow the right hand fork still heading for the city centre. Continue through two more sets of traffic, passing the Texaco garage on the right and look out for Eastgate House, a tall light brown brick building in front of you to the right. Move into the right hand lane, then right filter lane and turn right into City Road. There is drop off point outside the main entrance. There is also a NCP car park approximately 300 metres away further up Newport Road on the left hand side in Knox Road. The Tribunals Service entrance is on City Road clearly signposted "Tribunals Service".

Gadewch M4 ar gyffordd 29 yn mynd ar A48, dilynnwch A48 hyd at yr allanfa nesaf wedi ei marcio "hotels and guest houses". Dilynnwch y tir hidl ar y chwith (dinas) hyd at iddi rhannu, yna cymerwch y lôn ganol am y trofa i'r dde wrth y cylchfan nesaf. Ar Heol Casnewydd ewch yn syth ar y cylchfan nesaf. Dilynnwch yr heol drwy amryw o oleudau traffig. Lle mae'r ffordd yn fforchio'n ddwy (ar ôl Mothercare World ar y chwith) dilynnwch y fforch ar yr ochr dde gan ddal i drafaelio at ganol y ddinas. Gyrrwch drwy ddau set o oleuadau traffig arall, gan basio y modurdy Texaco ar y dde. Edrychwch am "Eastgate House", adeilad dal o friciau brown golau o'ch blaen i'r dde. Symudwch i'r lôn dde, ac yna i'r lôn hidl ar y dde ac yna troi i'r dde i fewn i Heol y Ddinas. Mae man disgyn fy allan i'r prif fynedfa. Mae yna faes parcio NCP tua 300 medr ymhellach i fyny i Heol Casnewydd i'r chwith yn Heol Knox. Mae mynedfa Gwasanaeth Tribiwnlysoedd ar Heol y Ddinas a wedi ei arwyddo yn glir.

Directions to Eastgate House from the M4 West and A470
Cyfarwyddiadau i ‘Eastgate House’ o’r M4 Gorllewin (& A470)

Follow the M4 to junction 32, turn South onto A470 and follow for approx 3 miles. Be in the right hand lane around that junction to go OVER the flyover. Past the university and council buildings on the left, turn left onto dual carriageway "Boulevard de Nantes". Follow dual carriageway round, through traffic lights and under the railway bridge (Sainsbury's on right). Be in the middle or left hand lane travelling down Newport Road. At the second set of traffic lights you will see Eastgate House, a tall light brown brick building on left, turn left here into City Road. There is a drop off point outside the main entrance. There is also an NCP car park approximately 300 metres away back along Newport road on the left hand side in Knox Road. The Tribunals Service entrance is on City Road clearly signposted "Tribunals Service".

Dilynnwch yr M4 hyd at gyffordd 32, trowch i´r dde ar yr A470 a´i ddilyn am tua 3 milltir. Sicrhewch i fod yn y lôn dde o gwmpas y gyffordd i fynd DROS y bontffordd. Ewch heibio´r Brifysgol ac adeiladau y Cyngor ar y chwith,yna troi i´r chwith i fynd ar y ffordd ddeuol. "Boulevard de Nantes". Dilynnwch o gwmpas y ffordd ddeuol drwy oleuadau traffig ac yna o dan bont y rheilffordd (Sainsbury´s ar y dde). Sicrhewch i fod yn y lôn chwith neu ganol wrth drafaelio i lawr Heol Casnewydd. Ar yr ail set o oleudau traffig gwelwch 'Eastgate House´, adeilad dal o friciau brown golau ar y chwith, trowch i´r chwith yma i Heol y Ddinas. Mae man disgyn fy allan i´r prif fynedfa. Mae yna Faes Parcio NCP tua 300 medr yn ôl ar hyd Heol Casnewydd ar y chwith yn Heol Knox. Mae mynedfa Gwasanaeth Tribiwnlysoedd ar Heol y Ddinas a wedi ei arwyddo yn glir.

By Rail/Underground
Ar Drên/Trên dan ddaear

Please note you need to purchase your ticket to Cardiff Queen Street station. This is the nearest rail station to the venue.
Sylwch fod rhaid i chi brynu'ch tocyn i Orsaf Heol y Frenhines. Hon yw'r orsaf agosaf at y lleoliad y tribiwnlys.

If you are travelling via Cardiff Central rail station please change there for Cardiff Queen Street rail station. This is a frequent rail link
Os ydych yn teithio trwy orsaf trên Caerdydd Canolog, rhaid i chi newid trên yno am orsaf trên Heol y Frenhines. Mae'r trenau yn mynd yn aml.

The venue is approximately 300 metres away from Queen Street Station.
Mae lleoliad y tribiwnlys tua 300 medr o Orsaf Heol y Frenhines.

On leaving the station, turn right then right again by Gregg's bakery. Proceed under the railway bridge and Eastgate House is approximately 200 metres further, on the left-hand side of Newport Road. Turn left onto City Road, the entrance is on the left-hand side.
Wrth adael yr orsaf, trowch i'r dde ac yna eto i'r dde wrth Pobydd Greggs. Ewch o dan bont y rheilffordd ac mae 'Eastgate House' tua 200 medr ymhellach, ar yr ochr chwith o Heol Casnewydd. Trowch i’r chwith ar City Road, ac mae’r fynedfa ar yr ochr chwith.

By bus
Gyda Bws

Bus numbers 38, 39,44,45,49 & 50 can be accessed from Westgate Street (almost outside the Ticket Line Office) which all stop close to the venue.
Gallwch chi ddal bysiau rhif 38, 39, 44, 45, 49 & 50 o Stryd Westgate (wrth Swyddfa Ticket Line) sy'n stopio yn Heol Casnewydd yn agos at lleoliad y tribiwnlys.

Facilities and Accessibility
Cyfleusterau a Hwylustod Mynediad

There is limited Disabled parking on site to Blue Badge Holders but must be requested 10 days prior to hearing.
Mae nifer cyfyngedig o lefydd parcio ar gael ar y safle i bobl anabl sy’n ddeiliaid Bathodyn Glas, ond mae’n rhaid gwneud cais am le parcio 10 diwrnod cyn dyddiad y gwrandawiad.

The venue is accessible by wheelchair.
Mae’r lleoliad yn addas ar gyfer cadair olwyn.

There is a public telephone kiosk outside the venue.
Mae teliffon cyhoeddus ar gael tu allan i’r lleoliad.

Several cafês and newsagents are nearby.
Mae amryw o fwytai a siop bapur yn ymyl.

The Tribunal clerk will be happy to direct you to any of the facilities indicated.
Bydd clerc y tribiwnlys yn hapus i’ch helpu chi gydag unrhyw o’r uchod.

View venue details for Cardiff using Google maps